Dječji vrtić

Dječji vrtić Veseli kutak

Klanci 3, Stobreč

OIB: 96444072282

Kontakt: 021/326-200

Vlasnik: Ljubica Gale

Ravnatelj: Antonela Pjevac

O nama

Vrtić ima 5 odgojnih mješovitih skupina:

  • 3 skupine redovitog programa

- jedna jaslična skupina 10-satnog boravka

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

  • 2 skupine posebnog programa ranog učenja engleskog jezika

- jedna vrtićka skupina 10-satnog boravka

- jedna vrtićka skupina 6-satnog boravka/jutarnja

   UPISI u pedagošku godinu 2020./2021.

od 03.06. do 10.06.2020.

Prijava korisnika

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VESELI  KUTAK, Stobreč, na sjednici održanoj dana, 27.08.2014.g. donijelo je odluku o raspisivanju

 

N A T J E Č A J A

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. ODGAJATELJ/ICA predškolske djece   - 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme,
  2. STRUČNOG  SURADNIKA  PEDAGOGA/INJU  - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme pola radnog vremena.          

 

UVJETI:

           Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića  VESELI  KUTAK, Stobreč.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u izvorniku ili preslici),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od obveze polaganja stručnog ispita,
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

        Dječji vrtić  VESELI  KUTAK, Klanci 1, 21 311 Stobreč.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana, 29.08.2014.g.