Korisni linkovi

MZOS – rani i predškolski odgoj i obrazovanje


Agencija za odgoj i obrazovanje


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/2013)


Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/2010)


Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/2015)


Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014)